Obecné informace

Obecné informace

SparkTECH s.r.o. je obchodní společností s ručením omezeným zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 179353.

SparkTECH vznikl v roce 2010 jako sdružení fyzických osob, založené dle § 829 a násl. Občanského zákoníku. Vznik sdružení se datuje k 31.8.2010, kdy došlo k podpisu smlouvy mezi jeho členy.

 

Prohlášení o vlastnických právech

Všechna práva k obsahu webové prezentace jsou vyhrazena.

Veškerý materiál, který je součástí této prezentace, je majetkem společnosti SparkTECH s.r.o.. Manipulovat, kopírovat a zveřejňovat informace zde uvedené bez souhlasu společnosti, je zakázáno!

 

Nahlášení škodlivého obsahu

V případě zjištění závadného obsahu na webové prezentaci či v informačním systému některého z projektů společnosti SparkTECH s.r.o. nás o tomto stavu, prosím, informujte. Učinit tak můžete využitím kteréhokoliv z kontaktů uvedeného níže. Společně s oznámením uveďte, v čem spatřujete závadnost uvedených informací.

O přijetí hlášení Vás budeme zpětně informovat. Pokud nedostanete toto potvrzení, využijte laskavě jiný komunikační kanál.

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Preambule

Vědomi si zvláštní důležitosti ochrany osobních údajů a s přihlédnutí k platné legislativě ustanovujeme tyto

Zásady ochrany osobních údajů
(dále jen „ZOOU“)

společnosti SparkTECH s.r.o.

Čl. I Úvodní ustanovení
 1. Osobní údaje je možné zpracovávat jen se souhlasem subjektu údajů případně za účelem plnění zákonné povinnosti.
 2. Osobou shromažďující a zpracovávající osobní údaje je obchodní společnost SparkTECH s.r.o., se sídlem U Šípků 690/6, 154 00 Praha 5, IČ: 24841455 (dále jen „společnost“).
 3. Společnost je registrovaným správcem osobních údajů vedeným u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. Údaje nezpracovává osoba odlišná od správce.
Čl. II Účel zpracování osobních údajů
 1. Společnost zpracovává osobní údaje pouze za účelem uvedeným v tomto článku.
 2. Účelem je vytvoření evidence zákazníků společnosti pro zajištění plnění smluvních povinností.
 3. Základním motivem je přehled v souboru zákazníků společnosti, jejímž základním mottem je „poskytování individuálních služeb na základě dostatečné komunikace“.
Čl. III Rozsah zpracování
 1. Schraňovány jsou údaje o jménu, příjmení, případně názvu, adresa (fakturační i doručovací), IČ, DIČ a soubor služeb zákazníky využívaný, bankovní spojení, telefonní a faxový kontakt, e-mailová adresa a pro účely odlišení v případně datum narození nebo rodné číslo.
 2. U právnických osob jsou schraňovány údaje o osobě jednající jménem právnické osoby nebo jiné kontaktní osobě.
 3. Konkrétní soubor údajů z těch vyjmenovaných v bodech 1 a 2 vzniká při uzavření konkrétní smlouvy mezi společností a zákazníkem. E-mailová adresa a telefonní kontakt jsou shromažďovány vždy.
Čl. IV Předávání osobních údajů třetím stranám
 1. Osobní údaje nejsou předávány do ciziny.
 2. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v případě, že taková povinnost vyplývá pro společnost ze smlouvy mezi ní a subjektem údajů.
 3. Podle bodu 2. tak jsou předávány vybrané údaje při registraci a správě doménových jmen zvolenému registrátorovi doménových jmen a správci domény nejvyšší úrovně (top level domain) v rozsahu potřebném pro zajištění registrace doménového jména pro subjekt údajů.
Čl. V Práva subjektu údajů
 1. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu tato informace bez zbytečného odkladu poskytnuta.
 2. Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů. Požádá-li o opravu osobních údajů, bude tato provedena bezodkladně.
 3. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  1. žádat podání vysvětlení nebo
  2. požadovat odstranění takového stavu.
 4. V případě nespokojenosti s postupem zmíněném v bodě 3. se může subjekt údajů obrátit přímo na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Subjekt údajů může kdykoliv odvolat svůj souhlas daný se zpracováním osobních údajů a požádat o likvidaci svých osobních údajů.
Čl. VI Doba zpracovávání
 1. Údaje jsou shromažďovány po dobu trvání smluvního vztahu a maximálně 5 let po jeho skončení.
 2. Před uplynutím této doby může subjekt údajů svůj souhlas kdykoliv odvolat.
Čl. VII Závěrečná ustanovení
 1. Další informace ohledně problematiky osobních údajů jsou dostupné ve veřejném registru Úřadu pro ochranu osobních údajů .
 2. ZOOU jsou v aktuálním znění dostupné na webové stránce společnosti www.sparktech.cz v sekci Zásady ochrany osobních údajů případně Ochrana osobních údajů.